Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 206205

Wójt Gminy

Fotografia przedstawiająca Wójta Gminy Przyrów- Pana Roberta Nowaka

Robert Tomasz Nowak pełni funkcję Wójta Gminy Przyrów czwartą kadencję począwszy od 1998 roku.

Kompetencje Wójta:

 • Reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 • Kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
 • Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 • Okresowe zwoływanie narad z udziełem pracowników w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczegolnosci dotyczacymi podziału zadań;
 • Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
 • Koordynowanie dzialalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
 • Upoważnienie Sekretarza, Kierowników referatów lub innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 • Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 • Gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • Składanie jednoosobowego oświadczenia woli zwiazanego z prowadzeniem bieżącej dzialalności;
 • Wnioskowanie do Rady w sprawie powołania i odwołania Skarbnika;
 • Przedstawianie Radzie projektów uchwał;
 • Przedstawianie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał związanych z realizacją budżetu;
 • Przedstawianie uchwał Rady Wojewodzie;
 • Współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i Starostą w ramach podpisanych porozumień;
 • Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 • Wykonywanie budżetu gminy;
 • Wydawanie zarządzeń, decyzji, pism okólnych i poleceń służbowych;
 • Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków;
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.