Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 206205

One, two, three – liczysz Ty

Projekt „One, two, three – liczysz Ty” w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.
Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjent: Gmina Przyrów.

Kwota dofinansowania: 241 900,70 zł.

Cel główny projektu:

Poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przyrów, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 72 uczniów i 79 uczennic poprzez:

 • organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym 151 uczniów (79K),
 • organizację zajęć specjalistycznych w formie wsparcia dla uczniów z SPE, 16 uczniów (8K),
 • wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, 6 nauczycieli (5K),
 • wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Przyrów.

Okres realizacji projektu:

1.09.2020 r. – 30.06.2021 r.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone metodą blended learnig, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS – klasy IV-VIII, zakres:
  • matematyka, 6 grup,
  • język angielski, 6 grup;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone metodą blended learnig, z wykorzystaniem e-materiałow dydaktycznych z zasobów systemu blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS – klasy I-VIII, zakres:
  • matematyka, 3 grupy, klasy IV-VIII,
  • matematyczno-przyrodnicze, 3 grupy, klasy I-III,
  • język angielski, 3 grupy, klasy IV-VIII,
  • język angielski, 3 grupy, klasy I-III;
 • zajęcia w formie kół zainteresowań prowadzone metodą blended learnig, z wykorzystaniem e-materiałow dydaktycznych z zasobów systemu blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS – klasy IV-VIII, zakres:
  • informatyka, 2 grupy, klasy IV –VIII;
 • zajęcia specjalistyczne, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakres:
  • rewalidacja, 1 grupa, klasa V,
  • korekcyjno-kompensacyjne, 3 grupy, klasy IV-VIII.

W ramach projektu zaplanowano:

 • doposażenie pracowni szkolnych i wdrożenie nowych form nauczania opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS.