Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209437

O projekcie

Szanowni mieszkańcy!

Gmina Przyrów przystąpiła do projektu pn. "Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".

W okresie trwania projektu zostaną przeprowadzone pogłębione  konsultacje społeczne związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów.

Rada Gminy w Przyrowie w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów, obejmującego całą gminę w jej granicach administracyjnych. Celem planowanej zmiany Studium jest:

  • umożliwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom wprowadzenie zmian pozwalających na rozwój, zgodny z ich potrzebami i zgodny z celami rozwoju gminy,
  • uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego. Wprowadzenie w/w korekt służyć będzie zapewnieniu ładu przestrzennego i warunków do zrównoważonego rozwoju gminy.

Informacje dotyczące obecnego Studium można pozyskać pod niżej wskazanymi dokumentami, można także skontaktować się z Urzędem Gminy pod nr telefonu 34 355 41 20 do 23 i pozyskać stosowne informacje.

Link do Studium: https://bip.przyrow.akcessnet.net/upload/20170324131154gsl26kn7e3q5.pdf

Link do mapy: https://bip.przyrow.akcessnet.net/upload/20170324132411xc8be9tlv86l.JPG

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Przyrów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany powyższego dokumentu.

W ramach Indywidualnego Planu Konsultacji Gmina Przyrów zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne za pomocą 3 technik:

  1. Technika konsultacyjna: Internetowe konsultacje pisemne – Ankieta ON-LINE na stronie internetowej Gminy Przyrów.
  2. Punkt konsultacyjny w budynku Urzędu Gminy Przyrów - Terminy pracy punktu konsultacyjnego   zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Przyrów.
  3. Spotkanie Otwarte – podczas Dożynek Gminnych, w dniu 05 września 2021 r. (Niedziela) na terenie rekreacyjnym Brzózki.
    • W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani obywatele. Podczas spotkania uczestnicy mogą formułować swoje uwagi oraz zadawać pytania przedstawicielom władz samorządowym, bądź projektantowi.
      Aby zachęcić mieszkańców do udziału w spotkaniu przewidziano loterię z nagrodami, gdzie każda osoba podpisująca się na liście obecności jednocześnie akceptuje regulamin loterii i otrzymuje swój indywidualny numer. Spotkanie zostanie zakończone  loterią nagród.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego związanego z realizacją i udziałem w projekcie Gminy Przyrów pn. „ Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”

Obraz zawiera od lewej: Logo Funduszy Europejskich wraz z tekstem "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój", flaga biało-czerwona wraz z tekstem "Rzeczpospolita Polska", flaga Unii Europejskiej wraz z tekstem "Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.