Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209437

Inicjatywa sołecka

Obraz przedstawia logo "Śląskie" oraz logo "100 lecie powstań śląskiech"

Gmina Przyrów otrzymała  pomoc  finansową w formie dotacji  celowej ze środków Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu ,,Inicjatywa Sołecka”.

Dotacja została  udzielona na zadania pod nazwą:

"Doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Staropole" w kwocie 13 680,00 zł.

"Budowa pomnika Króla Kazimierz Wielkiego w Przyrowie" w kwocie 34 523,00 zł.

"Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Wiercicy"
w kwocie 10 920,00 zł.

Realizacja zadań przyczyni się do  wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej w wymiarze społecznym i gospodarczym, których celem jest miedzy innymi kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców, działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tworzenia warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.