Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 206205

Informacje ogólne

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Od tego momentu podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie systemu jest Gmina Przyrów. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888  z póz.zm.) zobowiązuje gminę do zorganizowania   odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Na terenie gminy Przyrów systemem zbiórki odpadów komunalnych zostały objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz  te na których nie zamieszkują mieszkańcy a także właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Gmina ma obowiązek:

  • ustanowić sposób zbierania i gromadzenia odpadów przez mieszkańców poprzez nowy regulamin utrzymania czystości i porządku,
  • pobierać od mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w drodze przetargów zlecać przedsiębiorcom odbiór odpadów od mieszkańców oraz przewiezienie ich do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  • organizować budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji komunalnych.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Stosując się do zasad segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu. Proponujemy mieszkańcom wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie:

  • zmniejszajmy objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonów po sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań papierowych i kartonów przed ich wyrzuceniem;
  • nie pozostawiajmy odpadów obok pojemników;
  • dokonujmy świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż jest to konieczne;
  • nie zaśmiecajmy lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska odpadów;

Zbiór najważniejszych informacji dotyczących właściwej segregacji odpadów komunalnych, terminów i sposobów wnoszenia opłat  za odpady komunalne zgodnych z ustawą i aktami prawa miejscowego zamieszczono w prezentacji.

Grafika ma żółte-piaskowe tło. Po środku znajduje się czarny tekst: "Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyrów". Nad tekstem z lewej strony znajduje się obrazek przedstawiający rodziców wraz z dzieckiem wyrzucających śmieci. Z prawej strony nad tekstem umieszczono Herb Gminy Przyrów. Pod tekstem znajduje się obrazek przedstawiający samochód do odbioru śmieci oraz człowieka z pojemnikiem na śmieci

 Załączniki: