Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Gospodarka Niskoemisyjna w Gminie Przyrów

Informujemy, że Gmina Przyrów przystąpiła do realizacji projektu pn.: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów.

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość projektu: 46 740,00 zł
Wysokość dofinansowania: 39 729,00 zł

Celem Projektu jest m.in.:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych;
  • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • Redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.

Projekt obejmuje:

  • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,
  • zaproponowanie działań na szczeblu Gminy dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej.

Wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy i innych podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie  dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.