Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Przyrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Przyrów.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie elementy graficzne, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: obrazki ozdobne, piktogramy, ikony, itp., posiadają stosowny opis - elementy te mają głównie charakter dekoracyjny;
 • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępna cyfrowo;
 • niektóre z zamieszczonych dokumentów mogą nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków, a także zawierać niepoprawnie przygotowane tabele, wykresy lub grafiki;
 • w serwisie występują tabele, których struktura jest skomplikowana - może to powodować trudności w jednoznacznej interpretacji ich zawartości dla osób korzystających z czytników ekranu;
 • niektóre z opublikowanych filmów nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • część publikacji zawiera załączniki, które nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów);
 • część treści zamieszczonych na stronie internetowej została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed 23 września 2019 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • filmy nie posiadające napisów dla osób niesłyszących lub innych wymaganych elementów zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. i są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-23.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Korgól, informatyk@przyrow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 355 41 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Gminy Przyrów posiada jedno wejście, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku wyposażone jest w dwuskrzydłowe drzwi pozwalające na wjazd wózkiem inwalidzkim. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. Budynek ma trzy kondygnacje i jedną klatkę schodową. Budynek nie posiada windy oraz toalet z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia na parterze.
 3. W budynku brak dodatkowych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich może odbywać się po wcześniejszym umówieniu terminu.
 5. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 7. Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: przyrow@przyrow.pl, faks: 34 355 41 21 wew. 21). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Przyrów zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.