Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 206207

Czym jest Studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium – dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Przedmiotem studium są treści:

  • związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju,
  • określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

Funkcje Studium

  • Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego;
  • Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych;
  • Ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów;
  • Wśród funkcji zadań studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju.

Budowa Studium

Studium składa się z następujących elementów:

  • część określająca uwarunkowania (w formie tekstowej i graficznej),
  • część tekstowa zawierająca ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • rysunek studium, przedstawiający w formie graficznej uwarunkowania i kierunki,
  • uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.

Obraz zawiera od lewej: Logo Funduszy Europejskich wraz z tekstem "Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój", flaga biało-czerwona wraz z tekstem "Rzeczpospolita Polska", flaga Unii Europejskiej wraz z tekstem "Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny".

Projekt "Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych
w planowaniu przestrzennym" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.