Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 206207

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Staropole gmina Przyrów

Obraz przedstawia logoa: Funduszy Europejskich, Śląskie Pozytywna energia, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

W 2016 roku, Gmina Przyrów przystąpiła do konkursu nr RIT RPSL 05.01.02-IZ.01-24-071/16 dla podziałania 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa RIT Subregionu Północnego  na realizację  w/w zadania. Projekt został wybrany do dofinansowania.

W związku z powyższym w dniu 10 października 2017 r. w Katowicach, pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Gminą Przyrów została zawarta umowa o przyznaniu pomocy.

Całkowita wartość projektu  wyniosła  1 835 953,66 zł.

Przyznana wartość dofinansowania: 1014550,41 zł, tj. 69,74% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się liczba dodatkowych osób korzystających z nowego systemu kanalizacji. Docelowo nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do wód i gleby, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.