Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 206206

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów

Obraz przedstawia logoa: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolita Polska, Śląskie Pozytywna energia, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów”

Na etapie przygotowania projektu do realizacji nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społecznoss cilokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu. Partnerzy społeczni to:

  • grupy   mieszkańców,   zwłaszcza korzystający   z   sieci   kanalizacji   sanitarnej   na   terenie   aglomeracji Przyrów, radni gminy, sołtysi,
  • podmioty sektora finansów publicznych, tj. placówki oświatowe,
  • organizacja pozarządowe i przedsiębiorcy działający na terenie gminy.

Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu w następujących terminach:

  • Zebranie wiejskie w Przyrowie 21 września 2017 r.
  • Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nr XXII/168/2017 z dnia 28grudnia 2017r.

Wszystkim zainteresowanym został przedstawiony szczegółowy zakres realizacji projektu, który spotkałsię z dużą aprobatą ze strony zebranych.

W związku z powyższym w ramach opracowania projektu zostały uwzględnione uwagi i zgłaszaneproblemy przez interesariuszy w zakresie inwestycji. Projekt   stanowi oddolną inicjatywę społeczności lokalnej.

Pliki do pobrania: