Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 209436

Ogłoszenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 października 2021 r.

Gmina Przyrów zamierza złożyć wniosek w Konkursie Grantowym: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR”,” i w związku z tym osoby zainteresowane – rodzice/ opiekunowie prawni dzieci niepełnoletnich lub pełnoletni uczniowie, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w PPGR - proszone są o złożenie oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę. Zgodnie z tym oświadczeniem muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki:

  • dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała  niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Ze względu na termin naboru oświadczenia powyższe należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Przyrów w terminie do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 15:30.

W związku z § 3 pkt 2 oraz § 4 pkt 1 Regulaminu Konkursu Grantowego: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie potwierdził, że na terenie Gminy Przyrów funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarski Rolnej (PPGR) oraz występowało mienie lub nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkałe przez byłych pracowników PPGR. Obręby z terenu Gminy Przyrów, w których zostały przyjęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki ewidencyjne po byłych PPGR, to: Przyrów, Knieja, Aleksandrówka, Zarębice, Zalesice.

Załączniki